Activity/Highlight

ม.กาฬสินธุ์ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสมรรถนะดิจิทัลในการจัดการสารสนเทศร่วมกัน” โครงการวิจัยย่อย “การพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลในการจัดการสารสนเทศร่วมกันของพลเมืองท้องถิ่น”

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารปฏิบัติการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ ประชุมหารือการใช้ระบบธนาคารสะสมหน่วยกิต จัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

ม.กาฬสินธุ์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการนักบริหารจัดการเชิงพื้นที่ Area Development Manager เพื่อการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างเบ็ดเสร็จและแม่นยำระดับจังหวัดแบบร่วมมือด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยีและการขับเคลื่อนระบบข้อมูลในจังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

ม.กาฬสินธุ์ ร่วมกับธนาคารออมสิน จัดประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี2567 “โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น”

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

บพท. ลงนามความร่วมมือ ม.กว่างซีแก้จนข้ามชาติเปิดประตูเชื่อมโยงความรู้แก้จนไทยสู่เพื่อนบ้านบพท. บรรลุการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนกับมหาวิทยาลัยกว่างซี แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เปิดประตูเชื่อมโยงองค์ความรู้แก้ปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จแม่นยำของประชาคมนักวิจัยไทย สู่ความร่วมมือยกระดับคุณภาพชีวิต แก้ปัญหาความยากจนกับประเทศเพื่อนบ้าน

อ่านต่อ »
Uncategorized

คณะผู้บริหาร ม.กาฬสินธุ์ และหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) พร้อมกับมหาวิทยาลัยกว่างซี เยี่ยมชมนิทรรศการ “กาฬสินธุ์เมืองแห่งการเรียนรู้”

อ่านต่อ »