Previous
Next

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี 4 ปี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี เทียบโอน/ต่อเนื่อง (รอบที่ 1 Portfolio ครั้งที่ 3) และระดับปริญญาตรี 4 ปี (รอบที่ 1 Portfolio) คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี 4 ปี (รอบที่ 1 Portfolio ครั้งที่ 2) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี เทียบโอน/ต่อเนื่อง (รอบที่ 1 ครั้งที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจสอบคุณสมบัติและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงระดับปริญญาตรี 4 ปี ระดับปริญญาตรี เทียบโอน/ต่อเนื่อง และระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

ข่าวประกาศมหาวิทยาลัย

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง การรับสมัคร วันเวลา สถานที่รับสมัคร การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง และรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง วิธีการเลือกตั้ง การลงคะแนน การนับคะแนน และการประกาศผลคะแนนเลือกตั้ง ตัวแทนคณาจารย์ประจำและตัวแทนสายสนับสนุน เพื่อเป็นกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตามข้อ ๙ (๓) และ (๔) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มา ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๗

Read More »

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากข้าราชการหรือ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจำ เรื่อง แก้ไขกำหนดการเลือกตั้ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากข้าราชการหรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2566

Read More »

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากข้าราชการหรือ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจำ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากข้าราชการหรือ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2566

Read More »

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครและหมายเลขผู้สมัคร รับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ พ.ศ. ๒๕๖๖

Read More »

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งและผู้มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2566 แทนตำแหน่งที่ว่าง

Read More »

KSU SDGs

Sustainable Development Goals (SDGs)

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นบนฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมอันดับ 1 ของประเทศภายในปี

0

KSU

KALASIN UNIVERSITY

คณะและหลักสูตร

มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นบนฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมอันดับ 1 ของประเทศภายในปี 2570

0
คณะ
0
หลักสูตร
1000 +
จำนวนนักศึกษา

mail ksu

อีเมล์มหาวิทยาลัย

ปฏิทินการศึกษา

ปฏิทินการศึกษา 2564

แผนยุทธศาสตร์

และแผนปฏิบัติราชการ

LINK

ลิงก์อื่นๆ