Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ คณะบริหารศาสตร์ ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการ JOB EXPO Faculty of Administrative Science 2024 “นักศึกษามีงานทำ คนหางาน งานหาคน” ให้กับนักศึกษาทั้งสองคณะ โดยมี นายอรรถพงษ์ ศิริสุวรรณ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และ ดร.ธรรมรัตน์ บุญรอด รองคณบดีงานกิจการนักศึกษา คณะบริหารศาสตร์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ การดำเนินโครงการในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากศิษย์เก่าและผู้บริหารจากส่วนราชการและสถานประกอบการมาร่วมเสวนา ประกอบด้วย🔷 คุณทรงพล พูลเพ็ง ครูแนะแนว ATP โครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จ🔷 คุณสุปราณี ตินตะรสาละ ณ ราชสีมา รองผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัทน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ จำกัด🔷คุณธนะเมศฐ์ รอบรู้ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์🔷คุณกฤษฎา นนทะไชย(พี่เปา) วิศวกรความปลอดภัย ศาลอุทธรณ์ภาค 4 จังหวัดขอนแก่น ศิษย์เก่าจากคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม🔷คุณมานพ คำประเทือง (พี่แบน) ศิษย์เก่าจากคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม🔷 คุณกรัณย์สิฐ ชัชษณุกาญจน์ (พี่โอ๊ต) ประธานกรรมการ บริษัทแอดไวซ์กุฉินารายณ์จำกัด ประธานกรรมการ เรียววีคลินิก และที่ปรึกษา บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด (มหาชน) ศิษย์เก่าจากคณะบริหารศาสตร์ซึ่งการจัดโครงการ JOB EXPO Faculty of Administrative Science 2024 ในครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2566 ได้เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ให้สามารถ “เลือกงานที่ชอบและตรงกับความรู้ความสามารถ” เตรียมความพร้อมในการเตรียมตัวสมัครและสัมภาษณ์งาน อีกทั้งเพิ่มโอกาสให้ผู้สมัครงานได้เลือกตำแหน่งงานที่ตรงกับความรู้ความสามารถและความถนัดของตนเอง และรับรู้แนวโน้มความต้องการตลาดแรงงาน “ความคาดหวังประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล” และ “เลือกงานที่ชอบ อนาคตที่ใช่”ภาพ/ข่าว : ปนัดดา โมกขะรัตน์#มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น#มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์#มกส#งานสื่อสารองค์กร#KSU#KalasinUniversity

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin