Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่่ 22 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมโปงลาง ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดีและบริหารสินทรัพย์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การขจัดความยากจน ระดับจังหวัดโดยชี้แจงยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนจังหวัดกาฬสินธุ์ ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับท้องถิ่น ร่วมกับทีมนักวิจัยของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และส่วนราชการเครือข่ายดำเนินการขจัดความยากจนที่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ดำเนินการ จำนวน 6 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอกมลาไสย ดอนจาน นามน กุฉินารายณ์ สหัสขันธ์ หนองกุงศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชยุทธ จันทะรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมหารือยุทธศาสตร์และแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนจังหวัดกาฬสินธุ์ ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ โดยร่วมกันวางแผนและกำหนดทิศทางยุทธศาสตร์แนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจน จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อดำเนินตามแผนการดำเนินการต่อไป

ภาพ/ข่าว : ปนัดดา โมกขะรัตน์

#มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น#มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์#มกส#งานสื่อสารองค์กร#KSU#KalasinUniversity

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin