คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ม.กาฬสินธุ์ จัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปีการศึกษา 2566 ชี้แนวทางการประกอบอาชีพ การเป็นผู้ประกอบการ การทำธุรกิจหลังสำเร็จการศึกษา

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

วันที่ 25 มีนาคม 2567 ที่หอประชุม อเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ นามน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ได้จัดกิจกรรมโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปีการศึกษา 2566 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงกรด พิมพิศาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ เป็นประธานเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งโครงการพบผู้ประกอบการและปัจฉิมนิเทศ และโครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ทราบถึงตำแหน่งงานของสาขาที่ตนกำลังศึกษาอยู่ และการศึกษาต่อในอนาคต อีกทั้งยังให้นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา มีความรู้และความเข้าใจในการเป็นผู้ประกอบการ และการทำธุรกิจออนไลน์ และนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่มีคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาบุคลิกภาพให้พร้อมในการเข้าสู่การทำงาน โดยนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา สาขาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ จำนวน 61 คน และนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ เข้าร่วมโครงการ จำนวน 200 คนภาพ : วีรพล คำสุวรรณ ข่าว : วินัย ชุ่มอภัย #มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น#มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์#มกส#งานสื่อสารองค์กร#KSU#KalasinUniversity

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin