หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.กาฬสินธุ์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และโครงการสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

วันที่ 21 มีนาคม 2567 ณ ห้อง Co Working ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดีและบริหารสินทรัพย์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ลิขิต แก้วหานาม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานงาน ได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณสุกัญญา งามชมภู ตำแหน่ง Business Consultant บรรยาย ขั้นตอนของ Design Thinking Process และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำภาศรี พ่อค้า อาจารย์อนุชา พุฒิกูลสากร อาจารย์คณะบริหารศาสตร์ และนางจตุพร พินิจนึก หัวหน้าหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ วิทยากรภาคปฏิบัติ Work shop / ฝึกปฏิบัติ 5 ขั้นตอนของ Design Thinking Process กำหนดการในระหว่างวันที่ 21- 22 มีนาคม 2567การจัดทำโครงการในครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ให้มีโอกาสประกอบธุรกิจตนเองเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ และส่งเสริมให้เกิดธุรกิจใหม่ๆ และสอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ และส่งเสริมนักศึกษาเป็นผู้ประกอบการ และผ่านกระบวนการพัฒนาสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการภาพ/ข่าว : ปนัดดา โมกขะรัตน์#มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น#มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์#มกส. #KSU#KalasinUniversity#สื่อสารองค์กร

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin