ม.กาฬสินธุ์ ร่วมกับ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการ”การขับเคลื่อนหลักสูตรนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อต่อต้านการทุจริต” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา ที่ห้องเรียนรวม 1 อาคารบริการการศึกษาและบริการกลาง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่นามน อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยตรีเกริกไกร นรภาร รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ฝ่ายบริหารและวางแผน ให้เกียรติเป็นประธานเปิด “โครงการการขับเคลื่อนหลักสูตรนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อต่อต้านการทุจริต” ให้แก่นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน โดย อาจารย์ธีรนันท์ ขันตี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษาที่เข้ารับการอบรมมีพฤติกรรมที่ยึดมั่น ความซื่อสัตย์ สุจริต มีทัศนคติ และพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบภาพ : วีรพล คำสุวรรณข่าว : วินัย ชุ่มอภัย#มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น#มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์#มกส#KSU#KalasinUniversity

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin