Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

วันที่ 21 มีนาคม 2567 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยภาพสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาพสินธุ์ รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมคณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ “นักส่งเสริมคุณธรรมเชิงพื้นที่ จังหวัดกาฬสินธุ์” โดยมี นายรุจติศักดิ์ รังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานงาน นางศิรดา มะลาสาย วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน ผู้อำนวยการกลุ่มฯ/หัวหน้าฝ่ายฯ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ฯ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว จำนวนกว่า 130 คน ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21 – 22 มีนาคม 2567 รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กล่าวต้อนรับ นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม ศูนย์คุณธรรม นายอิทธิพร วันดี ผู้ทรงคุณวุฒิ นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ เครือข่ายภาครัฐ เครือข่ายภาคการศึกษา เครือข่ายศาสนา เครือข่ายธุรกิจเอกชน เครือข่ายสื่อมวลชน เครือข่ายภาคประชาสังคม และเยาวชน ที่เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ “นักส่งเสริมคุณธรรมเชิงพื้นที่ จังหวัดกาฬสินธุ์” ภาพ/ข่าว : ปนัดดา โมกขะรัตน์#มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น#มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์#มกส. #KSU#KalasinUniversity#สื่อสารองค์กร

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin