คณะบริหารศาสตร์ ม.กาฬสินธุ์ จัดอบรมการยกระดับการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกำฬสินธุ์

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567 ณ อาคาร 15 ชั้น 9 ห้องประชุมแพรวา คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยได้รับเกียรติจาก นายธวัชชัย รอดงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน พร้อมด้วย ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ คณาจารย์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และผู้แทนหน่วยงานองค์ ปกครองท้องถิ่น ร่วมโครงการอบรมการยกระดับการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งกล่าวรายงานต่อประธานโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณ สุดสนธิ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นายธวัชชัย รอดงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า เป็นการอบรมเพื่อยกระดับและเชิงปฏิบัติการ การประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสถือว่ามีความสำคัญ ในการสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติและ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ(พ.ศ. 2561-2580) ในประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้กำหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดของแผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยในระยะที่ 2 ได้กำหนดให้ภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ซึ่งโครงการอบรมการยกระดับการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2567 นี้

ภาพ : วีรพล คำสุวรรณ

ข่าว : วินัย ชุ่มอภัย

#มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

#มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์#มกส.

#KSU#KalasinUniversity#สื่อสารองค์ก

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin