Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ 2567 ห้องเรียนรวม 2 ชั้น 1 อาคารบริการการศึกษาและบริการกลาง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่นามน โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรีเกริกไกร นรภาร รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิด โครงการปัจฉิมนิเทศและนำเสนอผลงานการออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษานักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ภาคการศึกษาที่ 2/2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มัลลิกา นาจันทร์ทอง รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ กล่าวรายงานว่า คณะศิลปศาสตร์ได้เล็งเห็นความสำคัญของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาจึงได้จัดโครงการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาสหกิจศึกษาได้นำเสนอผลงานผลการออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา พร้อมทั้งเปิดโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักศึกษาอาจารย์นิเทศหลังจากออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และที่สำคัญเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในรุ่นต่อๆไป โดยกิจกรรมในครั้งนี้ มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 100 คนภาพ/ข่าว : วินัย ชุ่มอภัย#ปัจฉิมนิเทศนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์66#มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น#มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์#มกส#งานสื่อสารองค์กร#KSU#KalasinUniversity

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin