ม.กาฬสินธุ์ ร่วมกับ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการ”การขับเคลื่อนหลักสูตรนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อต่อต้านการทุจริต”ให้กับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

วันที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. ที่ห้อง C304 อาคารฟ้าแดด คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (พื้นที่นามน) จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นฤชิต แสนปากดี คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิด “โครงการการขับเคลื่อนหลักสูตรนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อต่อต้านการทุจริต” ให้แก่นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษาที่เข้ารับการอบรมมีพฤติกรรมที่ยึดมั่น ความซื่อสัตย์ สุจริต มีทัศนคติ และพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ภาพ : คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา

ข่าว : วินัย ชุ่มอภัย

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin