ม.กาฬสินธุ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบสนับสนุนการตัดสินใจพื้นที่วิจัยเชิงยุทธศาสตร์เพื่อขจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคม”

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

วันที่ 18 มีนาคม 2567 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ KSU201 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดีและบริหารสินทรัพย์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบสนับสนุนการตัดสินใจพื้นที่วิจัยเชิงยุทธศาสตร์เพื่อขจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคม” โดยมี รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ หัวหน้าโครงการวิจัย SRA พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวเปิดงาน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงกรด พิมพิศาล เป็นวิทยากร เรื่อง การออกแบบและพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจพื้นที่วิจัยเชิงยุทธศาสตร์เพื่อขจัดความจากจนและสร้างโอกาสทางสังคม การใช้งานระบบ DSS ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์จังหวัด, TPMAP-Logbook, SME, Innovation, MSO-LogBook, กสศ, App Tech และ พอช และ อาจารย์จุมพล ทองจำรูญ เป็นวิทยากรอบรม เรื่อง การนำข้อมูลโครงการ OM เข้าระบบ DSS นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าร่วมอบรมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับการวิจัย “ระบบสนับสนุนการตัดสินใจพื้นที่วิจัยเชิงยุทธศาสตร์เพื่อขจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคม” แลกเปลี่ยนเรียนรู้กลยุทธ์ และแนวทางการขับเคลื่อน“ระบบสนับสนุนการตัดสินใจพื้นที่วิจัยเชิงยุทธศาสตร์เพื่อขจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคม”ของแต่ละจังหวัด และเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนา ระบบสนับสนุนการตัดสินใจพื้นที่วิจัยเชิงยุทธศาสตร์เพื่อขจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคมต่อไปภาพ/ข่าว : ปนัดดา โมกขะรัตน์#มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น#มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์#มกส#งานสื่อสารองค์กร#KSU#KalasinUniversity

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin