คุณธรรมและความโปร่งใส

“การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)”

ปี 2563 ได้ 0
คะแนน ระดับ A