Activity/Highlight

ม.กาฬสินธุ์ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ 50 แห่ง ร่วมพิธีรับมอบอุปกรณ์การแพทย์ ต่อลมหายใจให้ผู้ป่วย เครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน 50 เครื่อง

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติร่วมงานดนตรีในสวน H.M.Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเษศร มหาภูมิพลอดุลย เดชมหาราช บรมนาถบพิตร

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

ทิศทางและสรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของ Stakehoiders ที่มีต่อสถาบันวิจัยและพัฒนา(สวพ.) คุณลักษณะของผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.)ที่เหมาะสมในช่วง 4 ปีข้างหน้า และแบบสำรวจความคิดเห็นความต้องการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.)

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

ทิศทางและสรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของ Stakehoiders ที่มีต่อคณะศิลปศาสตร์(คศศ.) คุณลักษณะของคณบดีที่เหมาะสมในช่วง 4 ปีข้างหน้า และแบบสำรวจความคิดเห็นความต้องการคณบดีคณะศิลปศาสตร์(คศศ.)

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

ทิศทางและสรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของ Stakehoiders ที่มีต่อคณะบริหารศาสตร์(คบศ.) คุณลักษณะของคณบดีที่เหมาะสมในช่วง 4 ปีข้างหน้า และแบบสำรวจความคิดเห็นความต้องการคณบดีคณะบริหารศาสตร์ (คบศ.)

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

ทิศทางและสรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของ Stakehoiders ที่มีต่อคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา(คศน.) คุณลักษณะของคณบดีที่เหมาะสมในช่วง 4 ปีข้างหน้า และแบบสำรวจความคิดเห็นความต้องการคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา(คศน.)

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

ทิศทางและสรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของ Stakehoiders ที่มีต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน(สวท.) ใน 4 ปีข้างหน้า และแบบสำรวจความคิดเห็นความต้องการ ผู้อำนวยการส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน(สวท.)

อ่านต่อ »
ข่าวมหาวิทยาลัย

ประกาศ คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๖๕

อ่านต่อ »
ข่าวมหาวิทยาลัย

ประกาศ คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและแบบเสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกับ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ และชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดกาฬสินธุ์ “สานพลังเครือข่าย จป. สู้ภัยวิกฤต เพิ่มคุณภาพชีวิตแรงงานไทย”

อ่านต่อ »
ข่าวมหาวิทยาลัย

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครและหมายเลขผู้สมัคร รับเลือกตั้งเป็นกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

อ่านต่อ »