Activity/Highlight

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกับอำเภอนามน องค์การบริหารส่วนตำบลยอดแกงและชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันฉัตรมงคลจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

นักศึกษา ม.กาฬสินธุ์ คว้ารางวัล ชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาหมากล้อมเชื่อมความสัมพันธ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเภทมือใหม่ จัดการแข่งขันโดยสมาคมกีฬาหมาล้อมแห่งประเทศไทย

อ่านต่อ »
ข่าวมหาวิทยาลัย

กิจกรรมโครงการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โครงการย่อย : การอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาผู้บริหารระดับกลาง สำหรับการเป็นผู้นำและการบริหารองค์กร” ระหว่างวันที่ 24 – 26 เมษายน พ.ศ. 2566 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาผู้บริหารระดับกลาง สำหรับการเป็นผู้นำและการบริหารองค์กร” หวังนำพาองค์กรไปยังทิศทางที่ต้องการ และได้ผลลัพธ์ตามที่กำหนด

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกับมูลนิธิปัญญากัลป์จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายนักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น เพื่อเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการผ่านการทดลองจัดการตลาดและเพื่อสรุปจัดการเรียนรู้และข้อเสนอแนะ

อ่านต่อ »

รายงานการจัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล “ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง” เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง และพื้นที่นามน

อ่านต่อ »