ม.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ และอบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบสนับสนุนการตัดสินใจพื้นที่วิจัยเชิงยุทธศาสตร์เพื่อขจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคม”

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมโอฬารรัตน์ ชั้น 1 อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงกรด พิมพิศาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ และอบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบสนับสนุนการตัดสินใจพื้นที่วิจัยเชิงยุทธศาสตร์เพื่อขจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคม” โดยมี นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดงาน และร่วมลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายกว่า 32 หน่วยงานการลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ กำหนดระยะเวลา 5 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนา ระบบ SRA DSS (SRA: Strategy Research Area) (DSS: Decision Support System) ส่งเสริมประกอบการตัดสินใจของหน่วยงาน การวางแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการหรือกิจกรรมในการแก้ไขปัญหาความยากจนให้ถูกต้องและแม่นยำ รวมถึงเพื่อประโยชน์ในการส่งต่อความช่วยเหลือ การสร้างโอกาสทางสังคม การส่งเสริมด้านการศึกษาให้กับผู้ด้อยโอกาส และยกระดับคุณภาพชีวิตให้สามารถดำรงชีพได้อย่างยั่งยืน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องนำเข้าสู่ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจฯ และพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของหน่วยงาน ในการใช้ประโยชน์ระบบข้อมูล ประกอบการพัฒนาระบบงานการแก้ปัญหาความยากจนในระดับพื้นที่ ทั้งนี้ผศ.ดร.ทรงกรด พิมพิศาล จากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะหัวหน้าโครงการวิจัย DSS ทีมกลาง SRA ละทีมวิจัย DSS ได้ดำเนินการบรรยายในการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจพื้นที่วิจัยเชิงยุทธศาสตร์เพื่อขจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคม ณ ห้องประชุมโอฬารรมย์ ชั้น 1 อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มีผู้ปฏิบัติงานส่วนราชการเข้าร่วมอบรมกว่า 40 คนขอบคุณภาพข่าว : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ข่าว : ปนัดดา โมกขะรัตน์

#มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

#มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

#มกส#งานสื่อสารองค์กร#KSU#KalasinUniversity

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin