Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567 ณ ห้อง Co Working ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดีและบริหารสินทรัพย์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดโครงการสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการ ประจำปี 2567 ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณจิรภัทร คาดีวี คุณภัทรภร แข็งสง่า คุณดนพล ชูช้าง คุณวิไลลักษณ์ ชูช้าง เครือข่ายผู้ประกอบการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นางสาวนวลหง โกศล นักศึกษาคณะบริหารศาสตร์ และผู้ดำเนินรายการ คุณจตุพร พินิจนึก หัวหน้าหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิยาลัยกาฬสินธุ์ การจัดทำโครงการในครั้งนี้ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในการเป็นผู้ประกอบการ ให้มีโอกาสประกอบธุรกิจตนเองเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ พัฒนาให้มีความรู้ ทักษะ ทัศนคติ แนวความคิดของการบริหารจัดการในเชิงธุรกิจที่ดี ซึ่งมีส่วนช่วยกระตุ้นให้มีแนวความคิดในการเป็นผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดี ภาพ/ข่าว : ปนัดดา โมกขะรัตน์#มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น#มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์#มกส. #KSU#KalasinUniversity#สื่อสารองค์กร+20

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin