Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

วันที่ 25 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมแพรวา ชั้น 9 อาคาร 15 คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ คณะบริหารศาสตร์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศให้กับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี ดร.บัญชา เหลือผล รองคณบดีงานวิชาการและวิจัย คณะบริหารศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน และ ดร.ธรรมรัตน์ บุญรอด รองคณบดีงานกิจการนักศึกษา คณะบริหารศาสตร์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณกรันย์สิฐ ชัชชษณุกาญจน์ ประธานกรรมการ บริษัทแอดไวซ์ กุฉินารายณ์ จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ค้นหาตัวเองและตั้งเป้าหมายชีวิต หลังสำเร็จการศึกษา และเทคนิคการสัมภาษณ์งานอย่างไรให้ได้งาน หลังสำเร็จการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ เทคนิคเทคนิคการสัมภาษณ์งานไปใช้หลังสำเร็จการศึกษาต่อไป

ภาพ/ข่าว : ปนัดดา โมกขะรัตน์

#มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

#มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์#มกส#งานสื่อสารองค์กร#KSU#KalasinUniversity

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin