มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง​

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง

62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 
โทรศัพท์ : 043-811128 08-64584360 โทรสาร 043-813070

อีเมล์ : Saraban_ksu@ksu.ac.th