Activity/Highlight

ม.กาฬสินธุ์ร่วมกับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันพัฒนาวิชาการ การวิจัยและการให้บริการวิชาการ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในด้านเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

ม.กาฬสินธุ์ ร่วมเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จัดมหกรรมแก้จน จังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 2 เพื่อให้การแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างต่อเนื่อง ลดความเหลื่อมล้ำ และพัฒนาคนทุกช่วงวัยในพื้นที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อ่านต่อ »