Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดีและบริหารสินทรัพย์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจากท่านคณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ ประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.รัชฎา ฉายจิต และนางสาววิดาพร ตันติวัฒนกูล ซึ่งมีกำหนดการตรวจระหว่างวันที่ 11-12 ธันวาคม 2566 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยนำเอาเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence – EdPEx) มาใช้ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ซึ่งในปีนี้เป็นปีที่สองที่มีการดำเนินการโดยใช้เกณฑ์ดังกล่าว ในการบริหารงาน โดยมีการวางแผนและจัดทำนโยบายเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ รวมทั้งการจัดอบรมสร้างการรับรู้ให้กับผู้บริหารมหาวิทยาลัยและผู้เกี่ยวข้องในเรื่องของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อให้เกิดการดำเนินการที่เป็นเลิศ ในปีการศึกษา 2565 ได้มีการนำเกณฑ์ EdPEX มาใช้ในการบริหารทั้งในระดับคณะ ระดับหน่วยงานสนับสนุน และระดับสถาบัน เพื่อยกระดับการบริหารงานทั่วทั้งมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป#มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น#มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์#มกส#KSU#KalasinUniversity

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin