Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

ขอแสดงความยินดีกับ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นหน่วย บพท. ประจำปี พ.ศ.2565 ระบบบริหารครัวเรือนยากจนแบบร่วมมือระดับพื้นที่ด้านการพัฒนาเชิงระบบ นโยบาย ระดับชาติ จังหวัด หรือท้องถิ่นได้รับรางวัลในงาน “FUTURE THAILAND”จาก นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2567 ณ สามย่านมิตรทาวน์ ฮอลล์ 1 ชั้น 5 กรุงเทพฯ รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ผศ.ดร.พิมพ์ลิขิต แก้วหานาม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ ผศ.ดร.อาริยา ป้องศิริ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมงาน💠FUTURE THAILAND “อว. ยุคใหม่เพื่ออนาคตประเทศไทย”💠 ณ สามย่านมิตรทาวน์ 🏆🥇โดยเป็นตัวแทนคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เข้ารับรางวัล🥇🏆

🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸
ผลงานวิจัยดีเด่นหน่วย บพท. ประจำปี พ.ศ.2565 เรื่อง “ระบบบริหารครัวเรือนยากจนแบบร่วมมือระดับพื้นที่”
🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸
โดยกิจกรรมในงานมีการกล่าวแถลง “อว. ยุคใหม่เพื่ออนาคตประเทศไทย” โดย นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตร์ว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย
✅“เวทีเสวนากับ 5 กูรู ภาคการศึกษา“
✅“เวทีเสียงแห่งอนาคต” จากตัวแทนจากภาคการศึกษา ภาคนักวิจัย และภาคเอกชน
✅“เวทีเส้นทางสู่การเป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ” โดยนักวิจัยดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2567

#มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น#มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์#มกส. #KSU#KalasinUniversity

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin