Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้เข้าร่วมหารือต่อยอดความร่วมมือกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเปอร์กาโลงัน (Pekalongan University) ประเทศอินโดนีเซีย ที่ได้เดินทางมาร่วมเป็นเจ้าภาพในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 โดยมีคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเปอร์กาโลงันเข้า ผู้บริหารทั้งสองสถาบันได้มีการพูดคุยสาระสำคัญด้วยกันหลักๆ 3 ประเด็นคือ 1.) การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร 2.) การทำวิจัยร่วมกันในสาขาวิชาต่างๆ ซึ่งในตอนนี้เองมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยอาจารย์ ดร. วุฒิ รัตนวิชัย อาจารย์ประจำ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้นำร่องร่วมทำวิจัยกับมหาวิทยาลัยเปอร์กาโลงันจนได้ส่งบทความวิชาการลงในระบบเพื่อรับการพิจารณาให้ลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ Indonesian Journal of Marine Sciences (IJMS) ซึ่งเป็นวารสารที่จัดอยู่ในกลุ่ม Q3 และประเด็นสุดท้ายคือ 3.) การเรียนร่วมกันระหว่างนักศึกษาทั้ง 2 สถาบันผ่านโครงการ International Credit Transfer (ICT) in Aquaculture หรือโครงการการโอนหน่วยกิตทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และในอนาคตคาดว่าจะมีสาขาวิชาอื่นๆร่วมด้วย

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin