มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมสังคมและเทคโนโลยีการพัฒนาเชิงพื้นที่ เพื่อการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน”

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

วันนี้ 18 ธันวาคม 566 ณ ห้องประชุม อาคารสำนักงานอธิการบดีและบริหารสินทรัพย์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดกาประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิดนวัตกรรมสังคมและเทคโนโลยีการพัฒนาเชิงพื้นที่ เพื่อการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน หรือ KSU SINtech 2023 for ADSCD Hybrid Conference ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมที่สำคัญคือ การบรรยายพิเศษ การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติที่ประกอบด้วยการนำเสนอในภาคบรรยาย และการนำเสนอในภาพโปสเตอร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่งานวิจัยนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษาและบุคคลทั่วไปสู่สาธารณชนทั้งในและต่างประเทศซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการสร้างฐานความรู้ที่เกิดจากผลงานวิจัยนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์รวมทั้งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ สำหรับผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย คณาจารย์นักวิชาการ นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปประมาณ 300 คน หน่วยงานเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ 30 หน่วยงาน โดยมีการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ จำนวน 113 ผลงาน ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ จำนวน 59 ผลงานนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมสังคมและเทคโนโลยีการพัฒนาเชิงพื้นที่ เพื่อการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน” เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนความรู้ในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสายสังคมศาสตร์ ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายด้านวิชาการระหว่างนักศึกษา นักวิชาการ หลักสูตรและหน่วยงานในสาขาที่เกี่ยวข้อง มีการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาคุณภาพด้านวิจัยในสาขาต่าง ๆ โดยเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์และหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดเป็นเวทีวิชาการระดับชาติและนานาชาติที่รวบรวมผลงานทางวิจัยอันทรงคุณค่า และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากงานวิจัยในวงกว้าง เป็นฐานในการคิดอย่างสร้างสรรค์ที่จะส่งผลต่อการสร้าง การเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศต่อไป#มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น#มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์#มกส#KSU#KalasinUniversity

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin