ม.กาฬสินธุ์ เข้าร่วมชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านระบบออนไลน์

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

วันที่ 23 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ อาคารสำนักงานอธิการบดีและบริหารสินทรัพย์ มหาวิยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เข้าร่วมชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ผ่านระบบออนไลน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom Meeting#มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น#มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์#มกส#งานสื่อสารองค์กร#KSU#KalasinUniversity

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin