ศูนย์ทดสอบทางภาษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOA) ร่วมกับ โรงเรียนอนุกูลนารี ยกระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

วันที่ 23 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ทดสอบทางภาษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOA) ร่วมกับโรงเรียนอนุกูลนารี จังหวัดกาฬสินธุ์ โดย รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOA) ระหว่าง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กับ โรงเรียนอนุกูลนารี จังหวัดกาฬสินธุ์ โดย ดร.ประพันธ์ ภูศรีฐาน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุกูลนารี จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลง โดยมีคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และโรงเรียนอนุกูลนารี เข้าร่วมพูดคุยตกลงความร่วมมือ วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการยกระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ด้านการอบรมเตรียมความพร้อมในการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ ด้านการจัดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนของโรงเรียน และความร่วมมือทางด้านภาษาอังกฤษอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยและโรงเรียนตกลงร่วมกัน#มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น#มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์#มกส#งานสื่อสารองค์กร#KSU#KalasinUniversity

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin