ม.กาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการยกระดับ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จังหวัดกาฬสินธุ์

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

วันที่ 15 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเมฆพยับหมอก ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดีและบริหารสินทรัพย์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง โดยรองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการยกระดับ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จังหวัดกาฬสินธุ์ ยังได้รับเกียรติจากด นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สํานักงานปลัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วิทยากร ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน/โอทอปและผู้เข้าร่วมงาน รองศาสตราจารย์สุพรรณ สุดสนธิ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ หัวหน้าโครงการฯ กล่าวว่า สำหรับการดำเนินกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจฯ ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ สป.อว. ได้มอบหมาย ให้มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่มีศักยภาพและความพร้อมในการจัดกิจกรรมฯ ซึ่งกิจกรรมการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการยกระดับ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในวันนี้ มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อสร้างความรู้ และความเข้าใจในการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน / โอทอป ด้วย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้กับผู้ประกอบการ อีกทั้งยังให้คําปรึกษา / ข้อแนะนํา สําหรับเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาให้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ และคัดเลือกผู้ประกอบการโอทอปที่มีความพร้อมและมีศักยภาพ เข้าร่วมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตามแนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอป ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้จำนวน 50 คน ประกอบด้วยผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน/โอทอป ที่จดทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชน ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin