Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

วันที่ 10 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น. ที่ ห้องประชุมพยับหมอก ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดีและบริหารสินทรัพย์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดโครงการ“สร้างผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์AUN-QA for Program Assessment version 4.0” โครงการดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 12 มกราคม 2567 รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์กล่าวว่า มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มีนโยบายสนับสนุนการเรียนการสอนสำหรับผู้เรียนยุคใหม่และการพัฒนาหลักสูตร จึงเห็นควรเตรียมความพร้อมในระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้ทัดเทียมประเทศอาเซียนตามแนวทางของ AUN-QA (ASEAN University Network Quality Assurance) เพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้สอนมีความสามารถในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทาง Backward Curriculum Design และการกำหนด Program Learning Outcomes สนับสนุนให้เกิดผู้ประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑ์ AUN QA และผู้ประเมินทีผ่านการอบรมหลักสูตรนี้จะสามารถให้ข้อมูลป้อนกลับที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรต่อไป

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin