ม.กาฬสินธุ์ ร่วมแสดงนิทรรศการ“เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการผลิตข้าวหอมมะลิและสินค้าเกษตรสู่เกษตรมูลค่าสูง” (เทศกาลข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 23)

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2566 รองศาสตราจารย์สุพรรณ สุดสนธิ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฒนา พึ่งพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมบุคลากรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมแสดงนิทรรศการ“เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการผลิตข้าวหอมมะลิและสินค้าเกษตรสู่เกษตรมูลค่าสูง” (เทศกาลข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 23) โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานและสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อ ตกลงความร่วมมือการซื้อขายข้าวผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว กิจกรรมเจรจาการค้าข้าวหอม มะลิ ในงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 23 โดยมี นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย พาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ ทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้ประกอบการ ผู้ค้าข้าว ตลอดจนพี่น้องเกษตรกร เข้าร่วม ณ โดมเวทีกลางบึงพลาญชัย อำเภอเมืองร้อยเอ็ดทั้งนี้จังหวัดร้อยเอ็ดได้กำหนดจัดงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 23 ในระหว่างวันที่ 11 – 13 ธันวาคม 2566 ซึ่งในงานมีการนำเสนอเทคโนโลยีนวัตกรรมการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดี พร้อมสร้างเครือข่ายการผลิตข้าวอินทรีย์ รวมถึงเชื่อมโยงช่องทางการจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ และผลักดันให้เกิดเขตเศรษฐกิจข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายข้าวหอมมะลิและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวหอมมะลิให้มากขึ้น รวมทั้งเพิ่มโอกาสทางการแข่งขันของข้าวหอมมะลิ และร่วมกันพัฒนาการผลิตการสร้างมูลค่าเพิ่มการตลาดข้าวหอมมะลิของจังหวัดร้อยเอ็ด#มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น#มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์#มกส#KSU#KalasinUniversity

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin