มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประชุมหารือด้านวิชาการ ร่วมกับโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร มุ่งการออกแบบกระบวนการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แบบบูรณาการ

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

วันที่ 5 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดีและบริหารสินทรัพย์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมประชุมหารือด้านวิชาการ ร่วมกับ นางกุสุมาวดี พลเรืองทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร และคณะผู้บริหารโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร จังหวัดกาฬสินธุ์ ในการหารือครั้งนี้มีความมุ่งหมายในการออกแบบกระบวนการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แบบบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน สร้างความผูกพันเชิงลึก ในการร่วมกันจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของจังหวัดการฬสินธุ์ และค้นหารูปแบบและวิธีการในการพัฒนาการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของจังหวัดทุกมิติ และมีรายการที่ร่วมกันพิจารณาเบื้องต้น ได้แก่- HRD: พัฒนาคุณวุฒิการศึกษาของ ผู้บริหาร ครู และบุคลากร- HR Mobility: การแลกเปลี่ยนด้านวิชาการ – Resources Exchange: แลกเปลี่ยนทรัพยากรการศึกษา- Research collaboration: ทำวิจัยร่วมกัน- Lifelong learning (CLC): ทำการศึกษาเชื่อมโยงกัน ผลสรุปของการประชุม มกส.และโรงเรียนยางตลาดจะร่วมกันพัฒนาเริ่มจากการดำเนินงานเชื่อมโยงหลักสูตรก่อนหลังจากนั้นจะดำเนินงานในรายการอื่น ๆ ต่อไป #มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  #มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ #มกส. #KSU  #KalasinUniversity

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin