ม.กาฬสินธุ์ ร่วมประชุมและสำรวจพื้นที่ร่วมกับคณะสำรวจพื้นที่ในการเตรียมการรับเสด็จพระราชดำเนิน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

ม.กาฬสินธุ์ ร่วมประชุมและสำรวจพื้นที่ร่วมกับคณะสำรวจพื้นที่ในการเตรียมการรับเสด็จพระราชดำเนิน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด “อาคารปฏิบัติการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์” ในวันพุธที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูสิงห์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตำบลภูดิน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin