Activity/Highlight

ม.กาฬสินธุ์ จัดประชุมวางแผนงานพัฒนาและการยกระดับแพลตฟอร์มการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างเบ็ดเสร็จและแม่นยำระดับจังหวัดแบบร่วมมือด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยีและการขับเคลื่อนระบบข้อมูลในจังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

สภาพัฒนาการศึกษากาฬสินธุ์และเครือข่าย ร่วมกับม.กาฬสินธุ์ เปิดเวทีพหุภาคีระดับจังหวัด เสวนาการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม จังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านต่อ »