Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ที่ห้องเรียนรวม 3 ชั้น 1 อาคารบริการการศึกษาและบริการกลาง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฒนา พึ่งพันธุ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (เป็นผู้แทนอธิการบดีฯ)ให้เกียรติเป็นประธานเปิด โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ ซึ่งมีนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา จากคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา เข้าร่วมโครงการจำนวน 304 คน และโครงการฯดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา และให้ความรู้และประสบการณ์ด้านการประกอบอาชีพให้ประสบความสำเร็จหรือการศึกษาต่อในอนาคตภาพ : วีรพล คำสุวรรณข่าว : วินัย ชุ่มอภัย#มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น#มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์#มกส. #KSU#KalasinUniversity#สื่อสารองค์กร

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin