สมาชิกและที่ปรึกษา ชมรม Strong-จิตพอเพียง ต้านทุจริต ม.กาฬสินธุ์ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงเครือข่ายการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อต้านและลดทุจริตในพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริต

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมริมปาว อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ สมาชิกและที่ปรึกษา ชมรม Strong-จิตพอเพียง ต้านทุจริต มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จำนวน 54 คน นำโดยประธานชมรม นายปรมินทร์ โพธิ์พฤกษ์ นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 คณะศิลปศาสตร์ ที่ปรึกษาชมรมฯ อาจารย์ยุทธพงษ์ เขื่อนแก้ว นายอรรคเดช อิ่มพัฒน์ และนางสรัญญา ศรีพุทธิรัตน์ เข้าร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อต้านและลดทุจริตในพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริต แผนงานเชื่อมโยงเครือข่ายการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อต้านและลดทุจริตในพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริต ภายใต้โครงการต้านและลดทุจริตด้วยกลไกสหยุทธ์เฉพาะกรณีพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริต (STRONG:Together against Corruption-TaC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 ไปพลางก่อน (8 เดือน) ในเขตพื้นที่สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 4 (จังหวัดกาฬสินธุ์) การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ มีการจัดกิจกรรมการระดมความคิดเห็นประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต กิจกรรมคำถามให้ข้อคิด และกิจกรรมมีฐานการเรียนรู้ ประกอบด้วย ฐานความพอเพียง กับการพิทักษ์ทรัพยากรดิน ฐานความโปร่งใส กับการพิทักษ์ทรัพยากรน้ำ ฐานความตื่นรู่ ตะหนักถึงกับการพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ฐานมุ่งไปข้างหน้า กับการพิทักษ์ทรัพยากรอากาศ และฐานความรู้และความเอื้ออาทร กับการพิทักษ์ทรัพยากรสิ่งมีชีวิต กำหนดการในระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมริมปาว อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ และพื้นที่สวนป่าภูมิรักษ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ขอบคุณภาพจาก : เพจรัฐศาสตร์ ม.กาฬสินธุ์ และสรัญญา ศรีพุทธิรัตน์ข่าว : ปนัดดา โมกขะรัตน์#มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น#มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์#มกส. #KSU#KalasinUniversity#สื่อสารองค์กร

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin