Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2567 เวลา14.15 น.ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมโสมพะมิตร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มอบหมายผู้แทนเข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณ สุดสนธิ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชยุทธ จันทะรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมประชุมหารือแผนพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมกับรับมอบนโยบายจาก นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในการประชุมหารือประเด็นปัญหาและแผนพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อม หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมการประชุมในครั้งนี้โดยโครงการการประชุมหารือในครั้งนี้ ได้แก่ การแก้ไขปัญหาผังเมืองรวมของจังหวัดกาฬสินธุ์ การก่อสร้างถนนสาย กส. 2060 บ้านโคก กล่องตำบลบัวบาน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ การก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยส้มป่อย อำเภอกุฉินารายณ์ .นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้สอดคล้องกับแผนบริหารจัดการน้ำภาพรวมทั้งประเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ขอให้เตรียมแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ในเรื่องของการขุดลอก กุดกว้างน้อย กุดกว้างใหญ่ ต้องดูเรื่องการจัดการดินตกตะกอนและวัชพืชให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ อาจจะมีการประสานกับหน่วยงานราชการ ที่จำเป็นต้องใช้ที่ดินนี้ ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าและไม่ขัดต่อระเบียบภาครัฐการคมนาคม ส่วนการเตรียมความพร้อม ถนนที่มักชำรุดเสียหายเกิดหลังเกิดน้ำท่วมเป็นเรื่องที่ดี ควรเตรียมการไว้ล่วงหน้า เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อประชาชน โครงการแก้ไขปัญหาคันดินพังหลายและป้องกันน้ำท่วม โครงการก่อสร้างสะพานอ่างเก็บน้ำลำปาว ที่จะช่วยให้ประชาชนสามารถสัญจรได้อย่างสะดวกสบาย การคมนาคมเป็นเรื่องที่สำคัญ เพิ่มศักยภาพของจังหวัดเรื่องการคมนาคม ส่วนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานใช้งบประมาณมาก ถ้าเกิดเรามีงบประมาณตรงไหน ควรจะพยายามทำให้ก่อน และปีต่อๆ มาก็จะพยายามจัดสรรให้ ส่วนเรื่องสาธารณสุข การขอสนับสนุนงบประมาณเครื่องมือแพทย์สำหรับ 8 รพ. นั้น ผมให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ของประชาชน โดยเฉพาะเมื่อดูจากข้อมูลจากสาธารณสุขพบว่า สถิติของพี่น้องชาวอีสานต่ำกว่าภาคเหนือ เนื่องจากระบบสาธารณสุข ไม่ว่าจะเป็น รพ. สถานพยาบาลต่างๆ ระบบการส่งตัวผู้ป่วย สถานบริการหลัก ยังมีปัญหาอีกเยอะ รพ.จังหวัดกาฬสินธุ์ ส่วนใหญ่เป็นศูนย์ส่งตัวแม้จะมีแพทย์เฉพาะทางแต่ก็ติดขัดเรื่องเครื่องมือ จึงขอให้ทางจังหวัดส่งเรื่องนี้เพื่อพิจารณาต่อไป ส่วนเรื่องยาเสพติด เรื่องนี้ก็เป็นปัญหาที่สำคัญ ถึงแม้เราจะจับได้เยอะขึ้นแต่มันก็ไม่ลดน้อยลงนะก็อาจจะมีหลายสาเหตุ ประเทศไทยมีสถาบันครอบครัวที่แข็งแกร่ง ในอดีตปัญหายาเสพติดไม่ค่อยมี แต่ในช่วง 10 ปีหลัง มันเยอะขึ้นมาก ซึ่งก็คงไม่ใช่เรื่องบังเอิญ อีกทั้งปัญหายาเสพติดมันควบคู่ไปกับหนี้นอกระบบด้วย ซึ่งเป็นอัตราการเก็บดอกเบี้ยที่เกิดกว่ากฎหมายกำหนด ผมเน้นเรื่องฝ่ายปกครอง ฝ่ายความมั่นคง ตำรวจ นายอำเภอ ว่าเป็นเรื่องใหญ่ ต้องพยายามจัดการกับหนี้นอกระบบผ่านกระบวนการแก้ไขหนี้ พร้อมสนับสนุนในการให้ทุนเรื่องสินเชื่อที่จะมาทดแทนกับสินเชื่อนอกระบบต่างๆ เหล่านี้#มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น#มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์#มกส#งานสื่อสารองค์กร#KSU#KalasinUniversity

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin