ม.กาฬสินธุ์ ร่วมกับ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการ”การขับเคลื่อนหลักสูตรนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อต่อต้านการทุจริต” ให้กับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันพุธที่ 13 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมช่อตะแบก อาคารช่อตะแบก มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์(พื้นที่นามน) ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิด “โครงการการขับเคลื่อนหลักสูตรนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อต่อต้านการทุจริต” ให้แก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษาที่เข้ารับการอบรมมีพฤติกรรมที่ยึดมั่น ความซื่อสัตย์ สุจริต มีทัศนคติ และพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ภาพ : วีรพล คำสุวรรณ

ข่าว : วินัย ชุ่มอภัย

#มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

#มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์#มกส#KSU#KalasinUniversity

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin