Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

วันที่ 11 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณ สุดสนธิ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมคณะ เข้าศึกษาดูงานการจัดทำหลักสูตรบูรณาการข้ามศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย อันพิมพ์ คณบดีคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ ให้การต้อนรับ การเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้ เพื่อเเลกเปลี่ยน เรียนรู้ การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมได้มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิธีการดำเนินการยกร่างหลักสูตร , การพัฒนาหลักสูตร และการจัดการการเรียนการสอนตลอดจนแนวโน้มผู้เรียนในอนาคตภายในอนาคตขอบคุณภาพข่าว : คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ข่าว : ปนัดดา โมกขะรัตน์#มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น#มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์#มกส#งานสื่อสารองค์กร#KSU#KalasinUniversity

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin