Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2567 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ KSU201 อาคารสำนักงานอธิการบดีและบริหารสินทรัพย์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการปฏิบัติงาน” โดยมี รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และได้รับเกียรติจากวิทยากร คณาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารศาสตร์ อาจารย์สิริอร วงษ์ทวี อาจารย์มณฑกานต์ ทุมมาวัติ และอาจารย์กมลวรรณ รัชตเวชกุล เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน การใช้ Mricrosoft Exel ขั้นสูง การใช้ Google Data Studio ในการวิเคราะห์ข้อมูล การใช้โปรแกรม Canva ในการปฏิบัติงาน วันที่ 4 มีนาคม 2567 และวันที่ 7 มีนาคม 2567 ซึ่งมีบุคลากรสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมจำนวน 30 คน การจัดการฝึกอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสำนักงานอธิการบดี สามารถพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับบุคลากร และส่งเสริมให้บุคลากรสามารถนำความรู้ ประสบการณ์ และทักษะ ที่ได้จากการอบรมมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิ

ภาพภาพ/ข่าว : ปนัดดา โมกขะรัตน์

#มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น#มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์#มกส#งานสื่อสารองค์กร#KSU#KalasinUniversity

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin