Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

วันที่ 4 มีนาคม 2567 ณ ณ ห้องประชุมภูไท ชั้น 2 คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกับ บริษัท แลนด์โก้ ฮักซ์ จำกัด (MOU) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร พัฒนานักศึกษา และร่วมพัฒนาบัณฑิตของคณะบริหารศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ นางอัจฉรา อาทิภาณุ กรรมการบริษัท แลนด์โก้ ฮักซ์ จำกัด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชยุทธ จันทะรี รองอธิการบดี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัชรินทร์ ซาตัน คณบดีคณะบริหารศาสตร์ เข้าร่วมเป็นพยานในพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ในครั้งนี้ วัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการพัฒนานักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล การบัญชี และสาขาวิชาการจัดการ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา หรือร่วมพัฒนาบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจ (การจัดการ) หลักสูตรบริหารธุรกิจ (การจัดการการตลาด) ให้สอดคล้องต่อการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานสภาวิชาชีพ

ภาพ/ข่าว : ปนัดดา โมกขะรัตน์

#มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น#มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์#มกส#งานสื่อสารองค์กร#KSU#KalasinUniversity

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin