Activity/Highlight

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนของผู้รับทุน ภายใต้โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2566

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

นักศึกษา ม.กาฬสินธุ์ คว้ารางวัล ชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาหมากล้อมเชื่อมความสัมพันธ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเภทมือใหม่ จัดการแข่งขันโดยสมาคมกีฬาหมาล้อมแห่งประเทศไทย

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกับมูลนิธิปัญญากัลป์จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายนักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น เพื่อเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการผ่านการทดลองจัดการตลาดและเพื่อสรุปจัดการเรียนรู้และข้อเสนอแนะ

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

ม.กาฬสินธุ์ ร่วมกับหน่วยงานสถานศึกษาในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะด้าน พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act : PDPA) สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดกาฬสินธุ์.

อ่านต่อ »