Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

วันที่ 19 มีนาคม เวลา 14. 00 น. ที่ชั้น 1 อาคารบริการการศึกษาและบริการกลาง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่นามน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฒนา พึ่งพันธ์ุ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นผู้แทนอธิการบดีฯ มอบเงินสินไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุให้กับผู้ปกครองนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ภาพ : วีรพล คำสุวรรณข่าว : วินัย ชุ่มอภัย#มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น#มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์#มกส. #KSU#KalasinUniversity#สื่อสารองค์ก

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin