Activity/Highlight

ม.กาฬสินธุ์ ร่วมกับ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการ”การขับเคลื่อนหลักสูตรนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อต่อต้านการทุจริต” ให้กับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร

อ่านต่อ »
ข่าวนักศึกษา

ม.กาฬสินธุ์ ร่วมกับ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต จ.กาฬสินธุ์ จัดโครงการ”การขับเคลื่อนหลักสูตรนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อต่อต้านการทุจริต”(คณะศิลปศาสตร์)

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

ม.กาฬสินธุ์ ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์ และสมาคมแดนอีสานและฝรั่งเศส จัดนิทรรศการแสดงประวัติศาสตร์ผ้าไหมฝั่งเศสและผ้าไหมจากภาคอีสาน ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของสองดินแดนระหว่างประเทศฝรั่งเศสและภาคอีสานของไทย

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

สมาชิกและที่ปรึกษา ชมรม Strong-จิตพอเพียง ต้านทุจริต ม.กาฬสินธุ์ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงเครือข่ายการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อต้านและลดทุจริตในพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริต

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

ศูนย์ทดสอบทางภาษา ม.กาฬสินธุ์ มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้ารับการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ด้วยข้อสอบมาตรฐาน CEFR (TOEFL Junior) ได้คะแนนในระดับที่สูง

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

ม.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง 1 สมาคม และ 32 สถาบันการศึกษา โครงการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย และการประชุมวิชาการความร่วมมือทางด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ม.กาฬสินธุ์ จัดตลาดนัดส่งเสริมทักษะด้านการเป็นผู้ประกอบการฯและโครงการ EDI Fair 2024 คาดหวังให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง

อ่านต่อ »
Uncategorized

สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.กาฬสินธุ์ ร่วมกับ อบจ.จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (บึงอร่าม) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

ศูนย์ประสานงาน อพ. สธ. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร : การสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น (9 ใบงาน)

อ่านต่อ »
Uncategorized

ม.กาฬสินธุ์ ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร ในการลงพื้นที่ศึกษาดูงานเกี่ยวกับบทบาทของมหาวิทยาลัยฯ ในการขับเคลื่อนด้านการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนและสังคม

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

ม.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการน้ำและคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคของชุมชน” ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ท้องถิ่นในพื้นที่นำร่อง จ.กาฬสินธุ์

อ่านต่อ »