ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ม.กาฬสินธุ์ อบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร 6 งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

วันนี้ (28 พฤษภาคม 2567) ณ ห้องประชุมโปงลาง ชั้น 8 คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดโครงการอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร 6 งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โดยมี รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ กล่าวรายงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชยุทธ จันทะรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ การอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรที่จะมาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม คือ นายธานินทร์ สันคะนุช เจ้าหน้าที่งานในพระองค์ ระดับ 6 จาก อพ.สธ. ส่วนกลาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์หนูเดือน สาระบุตร และ นางสาวอภิญญา ภูมิสายดอน จากศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กำหนดการอบรมในระหว่างวันที่ 28 -31 พฤษภาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นบุคลากรจากองค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาลตำบล และเทศบาลเมือง จากจังหวัดกาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ขอนแก่น เลย และ อุดรธานี จำนวน 40 คน

การจัดอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) ตามแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2569) กิจกรรมที่ 7 สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษาทรัพยากร และเพื่อพัฒนาบุคลากรสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น ในการสร้างจิตสำนึกรักและอนุรักษ์พืชพรรณ ทรัพยากรท้องถิ่นรวมไปถึงวัฒนธรรมและภูมิปัญญา และสามารถขยายผลสู่ชุมชนอื่น ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์โดยแท้แก่ชุมชน และประเทศชาติต่อไปในอนาคต

ภาพ/ข่าว : ปนัดดา โมกขะรัตน์

 

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin