อธิการบดี ม.กาฬสินธุ์ ร่วมสัมมนาพหุภาคีในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง และสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โหม๋ภาคีพร้อมพรั่ง เพิ่มพลังแก้จน ปรับปรุงผลงานความรู้ เทคโนโลยีพร้อมใช้ โยงใยสู้ชุมชนนักปฏิบัติ

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องน้ำพราว 1-2 โรงแรมซีเอส ปัตตานี โดยรองศาสตราจารย์ จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ หัวหน้าโครงการวิจัยแก้ปัญหาความยากจนระดับพื้นที่ จังหวัดกาฬสินธุ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงกรด พิมพิศาล คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ หัวหน้าโครงการวิจัยระบบสนับสนุนการตัดสินใจพื้นที่วิจับเชิงยุทธศาสตร์ (SRA-DSS) เข้าร่วมกิจกรรมเครือข่ายสัมมนาพหุพาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง และสามจังหวัดชายแดนใต้ ภายในงานดังกล่าว มีนิทรรศการและกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ งานโมเดลแก้จนและเทคโนโลยีพร้อมใช้ 8 ด้าน พลังงานและเทคโนโลยีชีวมวลเทคโนโลยีการเกษตร (พืช ผัก และผลไม้) และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร งานสร้างสรรค์และผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบธรรมชาติ พลังงานและเทคโนโลยีชีวมวล  เทคโนโลยีการเกษตร (พืช ผัก และผลไม้) และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  งานสร้างสรรค์และผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบธรรมชาติ  เทคโนโลยีปศุสัตว์และอาหารสัตว์ เทคโนโลยีดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์  เทคโนโลยีอาหาร สมุนไพร และการแปรรูป  ประมง อาหารทะเล และเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารทะเล  โมเดลแก้จนด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

ข่าว : วินัย ชุ่มอภัย

#มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

#มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

#มกส #KSU #KalasinUniversity

#งานสื่อสารองค์กร

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin