ม.กาฬสินธุ์ ร่วมกับ ICDL Thailand และ SIM Education จัดกิจกรรมสัมมนาทิศทางการพัฒนา Digital Literacy ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เพื่อยกระดับสมรรถนะทางเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin