Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ณ ห้อง Co-Working Space ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดีและบริหารสินทรัพย์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง โดยรองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ให้เกียรติเป็นประธาน เปิด โครงการมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 2 (KSU-Show & Share)  ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์ลิขิต แก้วหานาม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  กล่าวรายงานว่า “โครงการมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 2 (KSU-Show & Share)ในวันนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่คณาจารย์ในประเด็นการวิจัยและบริการวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนในประเด็นผลงานสร้างสรรค์ในการพัฒนางานประจำโดยภายในโครงการจะมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การวิจัยและบริการวิชาการและจัดนิทรรศการและนำเสนอผลงานโดยได้แบ่งออกเป็น 2 ด้าน 1)ด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ และ 2)ด้านผลงานสร้างสรรค์ในการพัฒนางานประจำของบุคลสายสนับสนุน โดยมีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมจัดนิทรรศจำนวน 14 ผลงานแบ่งเป็น งานวิจัยและบริการวิชาการจำนวน 7 ผลงานและผลงานสร้างสรรค์ของบุคลากรสายสนับสนุนจำนวน 7 ผลงาน

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin