Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

วันที่ 17 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (พื้นที่ในเมือง) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชยุทธ จันทะรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการการขับเคลื่อนหลักสูตรนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อต่อต้านการทุจริต ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ร่วมระหว่างสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดกาฬสินธุ์)

          โครงการการขับเคลื่อนหลักสูตรนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อต่อต้านการทุจริต (โครงการร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดกาฬสินธุ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชน บุคลากรภาครัฐมีพฤติกรรมที่ยึดมั่น ความซื่อสัตย์ สุจริต มีทัศนคติ และพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกระบวนการขับเคลื่อนแรกด้วยการปรับความคิดเชิงลบ ล้างความท้อถอย พิชิตความขี้เกียจ และนำไปสู่การปลูกฝังทางความคิด และทัศนคติ กระบวนการที่สองการพัฒนาแนวคิดบวก ให้หลักการจูงใจให้เห็นจริง พัฒนาแนวคิดใหม่ อุดมการณ์ ร่วมต่อต้านการทุจริต และกระบวนการที่สามการเป็นผู้ชี้นำสังคม รักบ้านเมือง และเป็นผู้ถ่ายทอด สำหรับวิทยากรในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดกาฬสินธุ์มาให้ความรู้ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษา บุคลากรภาครัฐ และบุคลากรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จำนวน 900 คน และการจัดในครั้งนี้ เป็นการจัดให้ความรู้กับบุคลากรท้องที่ท้องถิ่น จำนวน 137 คน

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin