สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรม “ค่ายนักวิจัยมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์” พัฒนานักวิจัยตามหลักการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมครบทุกระดับ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

วันนี้ (11 ก.ค. 2567) เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรม หลักสูตร “ค่ายนักวิจัย มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชยุทธ  จันทะรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน ซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ การอบรมครั้งนี้มีคณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เข้าร่วมอบรม จำนวนกว่า 80 คน

รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กล่าวว่า การจัดโครงการฝึกอบรม “ค่ายนักวิจัยมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์” ในครั้งนี้ จะเห็นว่าการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเป็นบทบาทสำคัญอย่างยิ่งของสถาบันศึกษา การจัดฝึกอบรมในครั้งนี้จึงมุ่งเน้นให้นักวิจัย คณาจารย์ และผู้สนใจ เกิดกระบวนการเรียนรู้และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน และได้เรียนรู้ตั้งแต่กระบวนการวิเคราะห์โจทย์วิจัย เทคนิคในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับทุน การยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยตลอดจนเทคนิคการเขียนบทความวิจัย การนำผลที่เกิดจากการวิจัยไปตีพิมพ์เผยแพร่รวมถึงการนำไปใช้ประโยชน์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเกิดผลดีต่อชุมชนพื้นที่และประเทศชาติต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชยุทธ  จันทะรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัยได้รับการพัฒนาตามหลักการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม ให้ครบถ้วนทุกระดับตั้งแต่ ระดับต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เป็นการเตรียมความพร้อมนักวิจัยในการสร้างองค์ความรู้ในการดำเนินการโครงการ เพิ่มปริมาณและคุณภาพของบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ที่มี Impact Factor หรืออยู่ในฐานข้อมูลระดับสากล โดยต้องมีค่าควอไทม์ที่ 1-2 (Q1-Q2) ให้มากขึ้น และผลักดันให้นักวิจัยมีการเผยแพร่และการนำไปใช้ประโยชน์ของงานวิจัย การนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การตีพิมพ์ในฐานระดับชาติและนานาชาติ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีของงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ในชุมชนและท้องถิ่นต่อไป การอบรมหลักสูตร “ค่ายนักวิจัย มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์” มีกำหนดจัดการอบรมทั้งสิ้น รวม 6 วัน ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ดังนี้  

          กิจกรรมที่ 1 วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2567 การอบรมให้ความรู้ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย หัวข้อ “เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้ทุน ได้ผลงานวิชาการและได้บริการวิชาการแก่ชุมชน” วิทยากรโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป พืชทองหลาง จากคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   

กิจกรรมที่ 2 วันที่ 13 กรกฎาคม 2567 “โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อความเป็นเลิศทางด้านการวิจัย พัฒนานวัตกรรม และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย” วิทยากรโดย นางจิราภรณ์ เหลืองไพรินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

          กิจกรรมที่ 3 วันที่ 31 กรกฎาคม และ วันที่ 1-2 สิงหาคม 2567 “โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย” วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ ปิตาคะโส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถนัดกิจ ศรีโชค และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรเจษฐ์ ก้อนจันทร์ ทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin