Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติ์ธนัตถ์ ญาณพิสิษฐ์ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งทอเมืองแพรวากาฬสินธุ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา และอาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้รับเชิญจาก กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.)  สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ (สป.อว) ให้นำเสนอโครงการด้านสิ่งทอของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ในกิจกรรม “ทบทวนแผนการใช้ (ววน.)ระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีเครือข่ายและ อว.ส่วนหน้าจังหวัดในภาคตะวันออเฉียงเหนือเข้าร่วมโครงการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติ์ธนัตถ์ ญาณพิสิษฐ์ ได้นำเสนอการนำผลการดำเนินโครงการมาเขียนบทความวิชาการรับใช้สังคมและท้องถิ่น โดยพัฒนาจากโครงการที่ได้รับทุนของ สป.อว.ทั้งโครงการ Big Rock  และโครงการคูปองโอทอป ซึ่งได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์วารสารวิชาการในฐาน TCI 

ภาพ/ข่าว : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติ์ธนัตถ์ ญาณพิสิษฐ์

 

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin