Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

ในระหว่างวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา คณะทำงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งทอพื้นเมืองแพรวากาฬสินธุ์ได้ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการออกแบบเครื่องแต่งกายจากผ้าแพรวาและผ้าพื้นเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีเยาวชนและผู้ประกอบการเข้าร่วมกว่า 200 คน โดยมี นายนิพนธ์ อิงภู นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโพนเป็นประธานพิธีเปิดพร้อมวัฒนธรรมจังหวัดและแขกผู้มีเกียรติคณะทำงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งทอพื้นเมืองแพรวากาฬสินธุ์ได้เป็นวิทยากรในด้านการออกแบบ  การสื่อความหมาย และความคิดเชิงสร้างสรรค์สำหรับการออกแบบเสื้อผ้า เพื่อเพิ่มมูลค่าผ้าทอของจังหวัดกาฬสินธุ์ให้มีมูลค่าที่สูงขึ้นนำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กิตติ์ธนัตถ์ ญาณพิสิษฐ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัณฑนา ทองสุพล และผู้ช่วยศาสตรจารย์กนกเนตร พินิจด่านกลาง

ภาพ/ข่าว : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กิตติ์ธนัตถ์ ญาณพิสิษฐ์ 

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin