Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

 

วันนี้ (27 พฤษภาคม 2567) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารสำนักงานอธิการบดีและบริหารสินทรัพย์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการอุทยานธรณีกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1/2567 โดยมี นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ พร้อมด้วย นายธนภัทร ณ ระนอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายผดุงศักดิ์ อิ่มเอิบ ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ รศ.จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นายวิทยา ปัญจมาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการอำนวยการอุทยานธรณีกาฬสินธุ์ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการอุทยานธรณีกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1/2567 ได้ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนบริหารการจัดการอุทยานธรณีกาฬสินธุ์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2567-2570) ซึ่งมีหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานอุทยานธรณีกาฬสินธุ์ ประชุมระดมความคิดเห็นต่อแผนบริหารจัดการอุทยานธรณีกาฬสินธุ์ ระยะ 4 ปี จัดทำแผนบริหารจัดการและนำเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนอุทยานธรณีกาฬสินธุ์ สู่การเป็นอุทยานธรณีระดับประเทศและระดับโลก

ภาพ/ข่าว / ปนัดดา โมกขะรัตน์

 

 

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin